Zakładana liczba
uczestników PPK

(wpisz prognozowaną liczbę osób)

osób

Średnie miesięczne wynagrodzenie

(wpisz średnie prognozowane wynagrodzenie uczestnika PPK)

Stawka wpłaty dodatkowej osoby zatrudnionej

0%
0.5%
1%
1.5%
2%
0%

Stawka wpłaty dodatkowej podmiotu zatrudniającego

0%
0.5%
1%
1.5%
2%
2.5%
0%

Średnioroczna stopa zwrotu

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
0%

Wynagrodzenie za zarządzanie

%

Czas trwania umowy
o zarządzanie PPK

(Czas wyrażony w miesiącach)

mies.

Zamawiający

Dane stałe

Stawka wpłaty podstawowej osoby zatrudnionej

Stawka wpłaty podstawowej podmiotu zatrudniającego

Kurs EUR

Wartość zamówienia
-
Próg 143 tys. EUR: NIEPRZEKROCZONY
Wartość w EUR: 228,08 €

Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia z należytą starannością, w oparciu o indywidualne szacunki zamawiającego. Przedstawiony kalkulator jest wyłącznie narzędziem pomocniczym, pozwalającym orientacyjnie wyliczyć wartość zamówienia na zarządzanie PPK.

Kalkulator do szacowania wartości zamówienia w PPK

Niniejszy kalkulator jest narzędziem pomocniczym, pozwalającym określić przybliżoną, szacunkową wartość zamówienia na zarządzanie PPK - ustalaną po raz pierwszy dla danego podmiotu zatrudniającego.

Pracodawcy, zobowiązani do stosowania ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)) dalej „PZP”, nie muszą stosować regulacji dotyczących zamówień publicznych przy wprowadzaniu PPK, jeśli szacunkowa wartość zamówienia będzie niższa niż tzw. progi unijne, a więc 143 000 EUR (663 105 PLN) dla zamówień w administracji centralnej oraz 221 000 EUR (1 024 799 PLN) dla zamówień w instytucjach poniżej szczebla centralnego (m.in. administracja samorządowa). Jeżeli natomiast szacunkowa wartość zamówienia będzie równa lub wyższa niż progi unijne, do umów o zarządzanie PPK należy stosować PZP.

Biorąc pod uwagę przepisy PZP oraz specyfikę programu PPK, dla niniejszego kalkulatora przyjęto następujące założenia:
• podstawą do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia jest wynagrodzenie instytucji finansowej (wykonawcy) za świadczenie usług zarządzania PPK;
• kalkulator przyjmuje, że wynagrodzenie wykonawcy obliczane jest od aktywów funduszu, rozumianych jako kwota środków pieniężnych, na którą składają się: wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK, wpłaty powitalne i dopłaty roczne od Państwa oraz ewentualne zyski wypracowane przez gromadzone środki (przewidziano możliwość określenia stopy zwrotu w przedziale 0%- 14%);
• maksymalne wynagrodzenie instytucji finansowej (wykonawcy), zgodnie z art. 49 ustawy o PPK, może wynosić łącznie nie więcej niż 0,6% wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty w skali roku (stałe wynagrodzenie za zarządzanie 0,5% + 0,1% wynagrodzenia zmiennego, zależnego od wyników funduszu) – w kalkulatorze został uwzględniony maksymalny wskaźnik (0,6%);
• wynagrodzenie instytucji finansowej jest naliczane od średniej wartości aktywów w okresie 12 miesięcy (będzie to podstawa oszacowania wartości zamówienia). Wyjątek stanowić będzie szacowanie wartości zamówienia dla umowy o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony - w tym przypadku będzie się ono odbywało na zasadach z art. 35 ust. 3 pkt 2 PZP, jako że umowa na czas nieoznaczony jest umową o zamówienie, którego łączna cena nie może być określona;
• wartością zamówienia na zarządzanie PPK będzie podstawa oszacowania wartości zamówienia pomnożona przez czas realizacji usługi – w przypadku umów o zarządzanie PPK na czas oznaczony lub wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku umów o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony.

Aby dokonać obliczeń szacunkowej wartości zamówienia, w kalkulatorze należy wskazać:
• zakładaną liczbę uczestników PPK,
• średnie miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej,
• stawkę procentową wpłaty dodatkowej podmiotu zatrudniającego,
• stawkę procentową wpłaty dodatkowej uczestnika PPK,
• przyjmowaną dla obliczeń stopę zwrotu.

Kalkulator przyjmuje automatycznie do obliczeń wartości procentowe wpłat podstawowych do PPK finansowane przez uczestników PPK (2% wynagrodzenia) oraz podmiot zatrudniający (1,5% wynagrodzenia). Kurs euro przyjęty w kalkulatorze oraz progi unijne ustalone zostały na podstawie obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Pojęcia użyte w kalkulatorze oraz niniejszym opisie mają znaczenie nadane im w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427, (ustawa o PPK).