Realizując obowiązek określony w art. 49 ust. 3b ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), PFR S.A. za pośrednictwem portalu PPK publikuje poniżej informację o wysokości stóp zwrotu funduszy zdefiniowanej daty:

  • towarzystw funduszy inwestycyjnych,
  • PTE,
  • pracowniczych towarzystw emerytalnych,
  • zakładów ubezpieczeń

- osiągniętych na ostatni dzień wyceny w listopadzie w 2022 roku, za okres 1 stycznia 2022 – 30 listopada 2022 r.

Przypominamy, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (tzw. success fee). Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:

  • realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu za dany rok;
  • osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz przewyższającej stopę referencyjną;
  • osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

  • Tabelę w wersji elekronicznej można pobrać klikając tutaj.