Pracodawca

Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę zatrudnioną powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników – poza wyjątkami określonymi w ustawie (por. art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1). Będzie to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników.

Aby każdy pracodawca mógł dobrze przygotować się do nowych obowiązków, przewidziano dwuletni okres przygotowawczy, w którym co 6 miesięcy do systemu włączane są kolejne grupy pracodawców. Termin, w którym dane przedsiębiorstwo musi utworzyć PPK, zależy od wielkości danej firmy (tj. od liczby osób w niej zatrudnionych).

Ustawę zobowiązane są stosować:

 • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
 • od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.;
 • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

Wyjątek stanowią podmioty należące do jednej grupy kapitałowej. Mogą one przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największy podmiot zatrudniający z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

Harmonogram wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych

W obowiązującym pracodawcę terminie musi on utworzyć PPK dla pracowników. Aby tego dokonać, zawiera:

 • umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wybraną w porozumieniu z zakładową organizacją związkową;
 • umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Jeżeli w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Wyłonienie takiej reprezentacji odbywa się na zasadach przyjętych w danym przedsiębiorstwie.

Pracodawca może wybrać jedną z następujących instytucji finansowych:

 • Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych;
 • Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne;
 • Zakład Ubezpieczeń.

Do systemu włączani są automatycznie wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia. Pracodawca powinien więc w ich imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat powinni zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy.

Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne. Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, składając swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wpłaty pracodawcy do PPK wyliczane są procentowo od wynagrodzenia pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłaty podstawowej, ale może zdecydować o finansowaniu również wpłaty dodatkowej, jednak nie wyższej niż 2,5% wynagrodzenia.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę:

 • wpłata podstawowa (obowiązkowa): 1,5% wynagrodzenia;
 • wpłata dodatkowa (dobrowolna): do 2,5% wynagrodzenia.

Należy pamiętać o tym, że wpłaty finansowane przez pracodawcę nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych określa następujące obowiązki pracodawcy:

 • wybór instytucji finansowej, w której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników;
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
 • prawidłowe obliczanie wysokości wpłat oraz terminowe przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej;
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK;
 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.

Dzięki systemowi PPK firmy mają wymierny wkład w długoterminowe budowanie prywatnych oszczędności pracowników. Aby obciążenie dla pracodawców było jak najmniejsze, sposób tworzenia PPK został dla nich możliwie uproszczony. Większość obowiązków administracyjnych, w tym dotyczących obsługi uczestników PPK, spocznie na instytucjach finansowych zarządzających PPK.