Pracodawca

Każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę zatrudnioną - poza małymi wyjątkami określonymi w ustawie o PPK - powinna utworzyć PPK. To obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników.

Aby wszyscy pracodawcy mogli dobrze przygotować się do związanych z tym obowiązków, na początku, po wejściu w życie ustawy o PPK, przewidziano dwuletni okres przejściowy , w którym co 6 miesięcy do programu przystępowały kolejne grupy pracodawców. Termin, w którym dane przedsiębiorstwo zobowiązane było utworzyć PPK, zależał od wielkości firmy (tj. od liczby osób w niej zatrudnionych).

I tak firmy zatrudniające co najmniej:

 • 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – zobowiązane były stosować ustawę o PPK od 1 lipca 2019 r. 
 • 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – zobowiązane były stosować ustawę o PPK od 1 stycznia 2020 r. 
 • 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  – zobowiązane były stosować ustawę o PPK od 1 lipca 2020 r.  

Podmioty powstające po 1 stycznia 2021 r. ustawę o PPK stosują już bez żadnego okresu przejściowego, czyli od pierwszego dnia swojej działalności. 

Tworząc PPK dla swoich pracowników pracodawca zawiera:

 • umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wybraną w porozumieniu z zakładową organizacją związkową;
 • umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Pobierz bezpłatnie publikację: PPK w praktyce: Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK 

 

Jeżeli w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Wyłonienie takiej reprezentacji odbywa się na zasadach przyjętych w danym przedsiębiorstwie.

Pracodawca może wybrać jedną z następujących instytucji finansowych:

 • Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych;
 • Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne;
 • Zakład Ubezpieczeń.

Aktualna lista instytucji oferujących zarządzanie PPK znajduje się na tej stronie internetowej.
 

Do programu zapisywani są automatycznie wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia. Pracodawca powinien więc w ich imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat powinni zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy.

Uczestnictwo w programie PPK jest dobrowolne. Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, składając swojemu pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wpłaty pracodawcy do PPK wyliczane są procentowo od wynagrodzenia pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłaty podstawowej, ale może zdecydować o finansowaniu również wpłaty dodatkowej, jednak nie wyższej niż 2,5% wynagrodzenia.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę:

 • wpłata podstawowa (obowiązkowa): 1,5% wynagrodzenia;
 • wpłata dodatkowa (dobrowolna): do 2,5% wynagrodzenia.

Należy pamiętać o tym, że wpłaty finansowane przez pracodawcę nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych określa następujące obowiązki pracodawcy:

 • wybór instytucji finansowej, w której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników;
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
 • prawidłowe obliczanie wysokości wpłat oraz terminowe przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej;
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK;
 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.

Pobierz bezpłatnie wzory obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec pracownika
 

Dzięki PPK firmy wnoszą wymierny wkład w budowanie prywatnych oszczędności pracowników. Aby obciążenie dla pracodawców było jak najmniejsze, sposób tworzenia PPK został dla nich możliwie uproszczony. Większość obowiązków administracyjnych, w tym dotyczących obsługi uczestników PPK, spoczywa na instytucjach finansowych zarządzających PPK.

Pobierz bezpłatnie publikację: Jak utworzyć PPK krok po kroku? Prosta instrukcja dla pracodawców