Przygotuj się do wprowadzenia PPK

Celem powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest wspieranie pracowników w długoterminowym gromadzeniu oszczędności.

PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców, pracowników oraz państwa. To sposób na podniesienie atrakcyjności polskiego rynku pracy, nowe narzędzie motywowania pracowników, a co równie istotne – gromadzone oszczędności wzmocnią bazę finansowania przedsiębiorstw i inwestycji w Polsce. 

Wprowadź PPK w swojej organizacji

Zadbaj o aktualizację posiadanych programów kadrowo-finansowych, opracuj potrzebne procedury w swojej organizacji. Pamiętaj o poinformowaniu pracowników o ich uprawnieniach i obowiązkach związanych z wprowadzeniem PPK oraz o zasadach funkcjonowania PPK. Możesz także skorzystać ze szkoleń, które udostępniamy pracodawcom i które pomogą lepiej zrozumieć działanie i zasady programu.

Daty wprowadzania PPK

PPK były wdrażane etapami. Termin, w którym dany pracodawca zobowiązany był do wprowadzenia PPK, zależał od liczby osób zatrudnionych u tego pracodawcy na określony w ustawie o PPK dzień.

Podmioty powstające po 1 stycznia 2021 r. ustawę o PPK stosują od pierwszego dnia swojej działalności. A termin na zawarcie umowy o zarzadzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK ustalają samodzielnie, zgodnie z art. 8 i art. 16 ustawy o PPK.

Wybierz instytucję finansową zarządzającą środkami

Wybierz w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub - jeśli taka u Ciebie nie działa - z reprezentacją pracowników, instytucję finansową, która będzie gromadziła i inwestowała środki.

Wybierając firmę obsługującą PPK, warto się kierować jej doświadczeniem, dotychczasowymi wynikami w zarządzaniu i proponowanymi kosztami.

Wyboru instytucji finansowej możesz dokonać spośród instytucji finansowych umieszczonych w ewidencji PPK i prezentowanych na Portalu MojePPK.

Pracodawca nie jest związany z wybraną przez siebie instytucją finansową na zawsze. Może zatem zdecydować o jej zmianie. Takich uprawnień nie ma pracownik. Zmiana przez pracownika instytucji, w której gromadzi środki w ramach PPK, może być natomiast wynikiem zmiany przez niego zakładu pracy.

Podpisz umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie PPK

Z wybraną przez Ciebie instytucją finansową podpisz umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Zrób to w terminach, które zostały dla Ciebie przewidziane w ustawie (zależne od liczby osób zatrudnionych). Umowę tę zawiera w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z wybraną instytucją finansową w postaci elektronicznej nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

Umowę o prowadzenie PPK Pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz wszystkich Pracowników, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat). W przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70. roku życia, umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta wyłącznie na ich wniosek.

Pracodawca przygotowując się do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien pamiętać, że umowa ta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez tę instytucję finansową w Portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Wprowadź PPK

Przygotuj się na prowadzenie PPK, w tym w szczególności do terminowego odprowadzania wpłat oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Obsługa uczestników PPK będzie się także wiązała z przekazywaniem informacji instytucji finansowej oraz samym uczestnikom PPK.

Wpłat do PPK Pracodawca dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK. Jest on zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez Pracownika i przez siebie.

Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. 

Powiększaj oszczędności

Naliczaj wpłaty do PPK i przekazuj je do wybranej instytucji finansowej. Dopłaty ze strony Państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Pamiętaj, uczestnicy PPK mają możliwość obniżania wpłaty podstawowej i deklarowania wpłat dodatkowych do PPK.

Musisz także pamiętać, że pracownik może w każdej chwili złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat i w każdej chwili wnioskować o ich wznowienie (pisemny wniosek o dokonywanie wpłat). Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK. W takiej sytuacji wpłat do PPK dokonujesz, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył ten wniosek. 

Przepisy nie określają wzoru wniosku o dokonywanie wpłat (zgodnie z ustawą rozporządzenie ministra finansów ma określać jedynie wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK), wskazują tylko, że ma być on złożony na piśmie.