Brak wyników wyszukiwania

Agent transferowy

Podmiot, który świadczy usługi finansowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń. Podstawowym zadaniem agenta transferowego w przypadku obsługi PPK jest prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych, członków funduszy emerytalnych oraz ubezpieczonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Dopłata roczna

Dopłata w wysokości 240 zł przysługująca uczestnikowi PPK raz w roku, jeśli wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK finansowane przez niego oraz przez jego pracodawcę w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty. Dopłata roczna powinna trafić na rachunek PPK uczestnika PPK, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku, za który przysługuje dopłata. Bez względu na to, ile rachunków PPK posiada, uczestnik PPK za dany rok kalendarzowy może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej. Dopłata ta jest finansowana z Funduszu Pracy, a na rachunek uczestnika przekazuje ją Polski Fundusz Rozwoju.

Dziecko uczestnika PPK

Dziecko własne uczestnika PPK, dziecko małżonka uczestnika PPK, dziecko przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, a także dziecko, w sprawie którego toczy się z wniosku uczestnika PPK lub jego małżonka postępowanie o przysposobienie, lub dziecko, nad którym opiekę sprawuje uczestnik PPK lub jego małżonek, od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.

Dzień roboczy

Każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ewidencja PPK

Prowadzony przez PFR S.A. system teleinformatyczny, który obejmuje ewidencję (rejestr) instytucji finansowych, które spełniają wymogi ustawowe do prowadzenia PPK, umów o zarządzanie PPK i podmiotów zatrudniających, które te umowy zawarły oraz rejestr uczestników PPK.

Fundusz zdefiniowanej daty

Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który automatycznie zmienia politykę inwestycyjną w czasie wraz z wiekiem uczestnika PPK.

Grupa kapitałowa

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jednostkami zależnymi.

IKE

Indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Instytucja finansowa

Fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych umieszczone w ewidencji PPK, fundusz emerytalny zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne albo pracownicze towarzystwo emerytalne umieszczone w ewidencji PPK lub zakład ubezpieczeń umieszczony w ewidencji PPK.

Jednostki sektora finansów publicznych

Fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych umieszczone w ewidencji PPK, fundusz emerytalny zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne albo pracownicze towarzystwo emerytalne umieszczone w ewidencji PPK lub zakład ubezpieczeń umieszczony w ewidencji PPK.

Konwersja

Przeniesienie środków pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, subfunduszami wydzielonymi w różnych funduszach inwestycyjnych bądź funduszami emerytalnymi - zarządzanymi przez ten sam podmiot zarządzający.

Mikroprzedsiębiorca

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Numer identyfikacyjny

NIP lub REGON

Osoba uprawniona

Osoba fizyczna wskazana przez uczestnika PPK lub spadkobierca uczestnika PPK, który otrzyma środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika w przypadku jego śmierci. Jeżeli rachunek PPK uczestnika prowadzony jest przez zakład ubezpieczeń osobami uprawnionymi, jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, są członkowie najbliższej rodziny ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umowa między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym, a więc umowa o prowadzenie PPK przewiduje inną kolejność.

Osoby zatrudnione

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych), osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji – podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podmiot zarządzający

Podmiot zarządzający funduszami zdefiniowanej daty, którym może być: towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.

Podmiot zatrudniający

Pracodawca, o którym mowa w art. 3 Kodeksu pracy, jeżeli posiada numer identyfikacyjny, nakładca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca, jeżeli posiada numer identyfikacyjny, podmiot, w którym działa rada nadzorcza, płatnik - jeżeli pracodawca lub zleceniodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego.

Poważne zachorowanie

1) Całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalona w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub 2) umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub 3) niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub 4) zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub 5) zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy.

PPE

Pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Rachunek PPK

Prywatny rachunek uczestnika PPK, na którym są gromadzone jego oszczędności. Formalnie jest to zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego lub w subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, lub w rejestrze członków funduszu emerytalnego, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, prowadzony na zasadach określonych w ustawie o PPK, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Obowiązuje roczny maksymalny limit wpłat i dopłat na wszystkie rachunki uczestnika PPK w wysokości równowartości w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich.

Trwały nośnik

Każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

Uczestnik PPK

Osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową.

Umowa o prowadzenie PPK

Umowa, którą podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z instytucją finansową, z którą wcześniej zawarł umowę o zarządzanie PPK. Osoby zatrudnione, po podpisaniu w ich imieniu tej umowy, stają się uczestnikami PPK. Umowa o prowadzenie określa m.in. szczegółowe warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, deklarowania wpłat dodatkowych czy składania dyspozycji dotyczących gromadzonych środków.

Umowa o zarządzanie PPK

Umowa, którą podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową. Decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa powinna zostać podjęta w porozumieniu z przedstawicielstwem osób zatrudnionych (zakładowymi organizacjami związkowymi lub – jeśli takie nie działają w podmiocie zatrudniającym – z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w tym podmiocie). Umowa zawiera najważniejsze zasady dotyczące gromadzenia i zarządzania środkami na rachunkach PPK.

Ustawa, ustawa o PPK

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.).

Wpłata powitalna

Jednorazowa wpłata w wysokości 250 zł przekazywana przez PFR S.A. na rachunek uczestnika PPK, który przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe jest uczestnikiem tego programu, i na którego rachunek za co najmniej 3 miesiące dokonano finansowanych przez niego wpłat podstawowych do PPK. Wpłata taka trafi na rachunek uczestnika PPK w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, w którym spełni warunki do jej otrzymania. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.

Wpłaty do PPK

Wpłaty podstawowe i dodatkowe, dokonywane na rachunek uczestnika PPK finansowane przez osobę zatrudnioną oraz podmiot zatrudniający. Wpłaty do PPK naliczane są procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK.

Wybrana instytucja finansowa

Instytucja finansowa, z którą, w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, lub instytucja finansowa, która zgodnie z ustawą o PPK, ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wstąpiła w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Wynagrodzenie

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wypłata

Dokonana na wniosek uczestnika PPK wypłata środków zgromadzonych w PPK na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie o PPK. Wypłaty środków uczestnik PPK może dokonać po osiągnięciu 60. roku życia lub wcześniej w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego (tylko dla uczestników przed 45 r.ż.) lub w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka.

Wypłata transferowa

Przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie z jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK, na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej, na PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na PPE osoby uprawnionej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK lub do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wyznaczona instytucja finansowa

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w którym więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym posiada Polski Fundusz Rozwoju S.A. Rolę tej instytucji od dnia 1 lipca 2019 r. pełni PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zamiana

Przeniesienie, na wniosek uczestnika PPK, zgromadzonych na rachunku PPK środków pomiędzy subfunduszami wydzielonymi w tym samym funduszu inwestycyjnym.

Zdefiniowana data funduszu

Rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39 ustawy o PPK, jest właściwy.

Zwrot

Wycofanie środków z rachunku PPK przed ukończeniem przez uczestnika 60. roku życia. Zwrotu środków uczestnik PPK może dokonać w dowolnym momencie. Przed przekazaniem uczestnikowi PPK środków w ramach zwrotu dokonywanego na podstawie art. 105 ustawy o PPK zostanie potrącone 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający (środki te trafią do ZUS na indywidualne konto uczestnika PPK), podatek od zysków kapitałowych pochodzących ze zwracanych uczestnikowi środków, kwota odpowiadająca środkom pochodzącym z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.