PPK w sektorze publicznym

Od 1 stycznia 2021 r. program Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmie pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych (JSFP), wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

Są to m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne czy państwowe lub samorządowe instytucje kultury.

Ikona z wykrzyknikiem

Podmioty z sektora finansów publicznych mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021, a umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021.

Zasady tworzenia i prowadzenia PPK w przypadku tych jednostek nie różnią się zasadniczo od tych obowiązujących firmy spoza sfery budżetowej. Istnieją jednak pewne odrębności, które dla tych podmiotów mają istotne znaczenie. Najistotniejszą z nich będzie konieczność stosowania nowego prawa zamówień publicznych do umów o zarządzanie PPK, zawartych 1 stycznia 2021 r. lub później, jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub większa niż progi unijne. 

Oznacza to, że pracodawcy z sektora finansów publicznych nie będą musieli stosować regulacji dotyczących zamówień publicznych przy wprowadzaniu PPK, jeśli szacunkowa wartość zamówienia będzie mniejsza niż 139 000 EUR (593 433 PLN) dla zamówień w administracji centralnej oraz 214 000 EUR (913 630 PLN) dla zamówień w instytucjach poniżej szczebla centralnego (m.in. administracja samorządowa).

 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego (JST) warto pamiętać o możliwości wspólnego wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK, dla jednostek organizacyjnych danej JST. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu tych jednostek, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zawrą one umowę o zarządzanie PPK. 

 

Przy wdrażaniu PPK w sektorze publicznym, podobnie jak w sektorze prywatnym, wybór instytucji finansowej powinien nastąpić w porozumieniu z tzw. stroną społeczną, czyli z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u danego pracodawcy, a jeśli takie u niego nie działają, z reprezentacją osób zatrudnionych. Wymóg osiągniecia porozumienia ze stroną społeczną dotyczy też wspólnego wyboru instytucji finansowej dla jednostek organizacyjnych JST.

Przygotowaliśmy kalkulator jako narzędzie pomocnicze do szacowania wartości zamówienia. Pomoże on JSFP oszacować wartość zamówienia – sprawdzić, czy nie zostały osiągnięte progi unijne, od których uzależnione jest stosowanie procedur z nowego prawa zamówień publicznych. 

 Grafika

Prezentacja "PPK w sektorze finansów publicznych"

Zobacz prezentację przygotowaną przez naszych ekspertów specjalnie dla pracowników i pracodawców jednostek sektora finansów publicznych.