PPK w sektorze publicznym

Od 1 stycznia 2021 r. program Pracowniczych Planów Kapitałowych objął pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych (JSFP), wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

Są to m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne czy państwowe lub samorządowe instytucje kultury.

Podmioty z sektora finansów publicznych, które zostały objęte przepisami ustawy PPK od 1 stycznia 2021 (czyli na ostatnim etapie wdrażania programu) miały obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021, a umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021.

 

Nowe podmioty z sektora finansów publicznych, które powstaną po 1 stycznia 2021 r. albo które dopiero zatrudnią pierwsze osoby zatrudnione - będą samodzielnie ustalać terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK zgodnie z art. 8 i art. 16 ustawy o PPK.

Zasady tworzenia i prowadzenia PPK w przypadku jednostek sektora finansów publicznych nie różnią się zasadniczo od tych obowiązujących firmy spoza sfery budżetowej. Istnieją jednak pewne odrębności, które dla tych podmiotów mają istotne znaczenie. Najistotniejszą z nich jest konieczność stosowania prawa zamówień publicznych do  umów o zarządzanie PPK, jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub większa niż progi unijne. 

Oznacza to, że pracodawcy z sektora finansów publicznych nie stosują regulacji dotyczących zamówień publicznych przy wprowadzaniu PPK, jeśli szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż 139 000 EUR (593 433 PLN) dla zamówień w administracji centralnej oraz 214 000 EUR (913 630 PLN) dla zamówień w instytucjach poniżej szczebla centralnego (m.in. administracja samorządowa).

 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego (JST) warto pamiętać o możliwości wspólnego wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK, dla jednostek organizacyjnych danej JST. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu tych jednostek, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zawrą one umowę o zarządzanie PPK. 

 

Przy wdrażaniu PPK w sektorze publicznym, podobnie jak w sektorze prywatnym, wybór instytucji finansowej powinien nastąpić w porozumieniu z tzw. stroną społeczną, czyli z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u danego pracodawcy, a jeśli takie u niego nie działają, z reprezentacją osób zatrudnionych. Wymóg osiągniecia porozumienia ze stroną społeczną dotyczy też wspólnego wyboru instytucji finansowej dla jednostek organizacyjnych JST.

Przygotowaliśmy kalkulator jako narzędzie pomocnicze do szacowania wartości zamówienia. Pomoże on JSFP oszacować wartość zamówienia – sprawdzić, czy nie zostały osiągnięte progi unijne, od których uzależnione jest stosowanie procedur z nowego prawa zamówień publicznych. 

Prezentacja "PPK w sektorze finansów publicznych"

Zobacz prezentację przygotowaną przez naszych ekspertów specjalnie dla pracowników i pracodawców jednostek sektora finansów publicznych.