Zakładana liczba
uczestników PPK

(wpisz prognozowaną liczbę osób)

osób

Średnie miesięczne wynagrodzenie

(wpisz średnie prognozowane wynagrodzenie uczestnika PPK)

Stawka wpłaty dodatkowej osoby zatrudnionej

0%
0.5%
1%
1.5%
2%
0%

Stawka wpłaty dodatkowej podmiotu zatrudniającego

0%
0.5%
1%
1.5%
2%
2.5%
0%

Średnioroczna stopa zwrotu

0%
1%
2%
3%
4%
5%
0%

Wynagrodzenie za zarządzanie

%

Czas trwania umowy
o zarządzanie PPK

(Czas wyrażony w miesiącach)

mies.

Zamawiający

Dane stałe

Stawka wpłaty podstawowej osoby zatrudnionej

Stawka wpłaty podstawowej podmiotu zatrudniającego

Kurs EUR

Wartość zamówienia
-
Próg 139 tys. EUR: NIEPRZEKROCZONY
Wartość w EUR: 228,08 €

Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia z należytą starannością, w oparciu o indywidualne szacunki zamawiającego. Przedstawiony kalkulator jest wyłącznie narzędziem pomocniczym, pozwalającym orientacyjnie wyliczyć wartość zamówienia na zarządzanie PPK.

Kalkulator do szacowania wartości zamówienia w PPK

Niniejszy kalkulator jest narzędziem pomocniczym, pozwalającym określić przybliżoną, szacunkową wartość zamówienia na zarządzanie PPK. 

Od 1 stycznia 2021 r. umowy tworzące PPK, tj. umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, są wyłączone spod reżimu nowej ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 2019 ze zm.) (uPZP), o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne. 

Oznacza to, że pracodawcy, zobowiązani do stosowania uPZP, nie będą musieli stosować regulacji dotyczących zamówień publicznych przy wprowadzaniu PPK, jeśli szacunkowa wartość zamówienia będzie niższa niż 139 000 EUR (593 433 PLN) dla zamówień w administracji centralnej oraz 214 000 EUR (913 630 PLN) dla zamówień w instytucjach poniżej szczebla centralnego (m.in. administracja samorządowa). jeżeli natomiast szacunkowa wartość zamówienia będzie równa lub wyższa niż progi unijne, do umów o zarządzanie PPK należy stosować uPZP.

Biorąc pod uwagę przepisy nowej ustawy z 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych  oraz specyfikę programu PPK, dla niniejszego kalkulatora przyjęto następujące założenia:

  • podstawą do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia jest wynagrodzenie instytucji finansowej (wykonawcy) za świadczenie usług zarządzania PPK;
  • kalkulator przyjmuje, że wynagrodzenie wykonawcy obliczane jest od aktywów funduszu, rozumianych jako kwota środków pieniężnych, na którą składają się: wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK, wpłaty powitalne i dopłaty roczne od Państwa oraz ewentualne zyski wypracowane przez gromadzone środki (przewidziano możliwość określenia stopy zwrotu w przedziale 0%- 5%);
  • maksymalne wynagrodzenie instytucji finansowej (wykonawcy), zgodnie z art. 49 ustawy o PPK, może wynosić łącznie nie więcej niż 0,6% wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty w skali roku (stałe wynagrodzenie za zarządzanie 0,5% + 0,1% wynagrodzenia zmiennego, zależnego od wyników funduszu) – w kalkulatorze został uwzględniony maksymalny wskaźnik (0,6%);
  • wynagrodzenie instytucji finansowej jest naliczane od średniej wartości aktywów w okresie 12 miesięcy (będzie to podstawa oszacowania wartości zamówienia). Wyjątek stanowić będzie szacowanie wartości zamówienia dla umowy o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony - w tym przypadku będzie się ono odbywało na zasadach z art. 35 ust. 3 pkt 2 nowej ustawy PZP, jako że umowa na czas nieoznaczony jest umową o zamówienie, którego łączna cena nie może być określona;
  • wartością zamówienia na zarządzanie PPK, będzie podstawa oszacowania wartości zamówienia pomnożona przez czas realizacji usługi – w przypadku umów o zarządzanie PPK na czas oznaczony lub wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku umów o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony.

Aby dokonać obliczeń szacunkowej wartości zamówienia, w kalkulatorze należy wskazać: 

  • zakładaną liczbę uczestników PPK, 
  • średnie miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej, 
  • stawkę procentową wpłaty dodatkowej podmiotu zatrudniającego,
  • stawkę procentową wpłaty dodatkowej uczestnika PPK, 
  • przyjmowaną dla obliczeń stopę zwrotu.

Kalkulator przyjmuje automatycznie do obliczeń wartości procentowe wpłat podstawowych do PPK finansowane przez uczestników PPK (2% wynagrodzenia) oraz podmiot zatrudniający (1,5% wynagrodzenia). Kurs euro przyjęty w kalkulatorze ustalony został na podstawie Komunikatu Komisji „Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE” (2019/C 370/01).

Pojęcia użyte w kalkulatorze oraz niniejszym opisie mają znaczenie nadane im w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, (ustawa o PPK).