Ustawa o PPK nie zawiera delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia, które regulować miałoby wzory deklaracji/wniosków w związku z uczestnictwem w PPK (za wyjątkiem deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK), dlatego podmiot zatrudniający może samodzielnie opracować takie wzory.

 

Wzory takich deklaracji/wniosków zostały natomiast opracowane w ramach dobrych praktyk przez PFR Portal PPK i umieszczone na stronie www.mojePPK.pl, w zakładce pliki do pobrania.