Pocztylion – Arka PTE S.A. z dniem 19 października br. przejął od Aegon PTE S.A. zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty Aegon PPK DFE.

Przejęcie zarządzania funduszami Aegon PPK jest wynikiem porozumienia podpisanego przez Pocztylion-Arka PTE S.A. oraz Aegon PTE S.A. Od chwili przejęcia zarządzania przez Pocztylion, Towarzystwo to odpowiada w pełni za prowadzoną politykę inwestycyjną funduszy Aegon PPK, jak też obsługę uczestników, pracodawców i realizację obowiązków informacyjnych.

Pocztylion-Arka PTE będzie współpracować z Grupą Aegon przy dystrybucji Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Pocztylion-Arka PTE oraz Aegon PTE to instytucje finansowe o podobnym profilu działalności - obie firmy od ponad 20 lat zarządzają między innymi otwartymi funduszami emerytalnymi, w których inwestowane są oszczędności w ramach II filaru emerytalnego. Instytucje zapewniają, że dołożą wszelkich starań aby proces przekazania zarządzania był płynny i nie wiązał się z dodatkowymi niedogodnościami dla pracodawców oraz pracowników oszczędzających w ramach PPK.

Po przejęciu zarządzania Pocztylion zarządza 8 własnymi funduszami zdefiniowanej daty, gromadzącymi aktywa uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz 8 funduszami przejętymi od Aegon. Po uzyskaniu odpowiednich zgód instytucji nadzoru rozpocznie również prace nad połączeniem funduszy o analogicznym poziomie ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. Obie firmy będą również współpracować przy oferowaniu PPK pracodawcom.

Więcej informacji dotyczących przejęcia zarządzania funduszami PPK Aegon można uzyskać pod nr infolinii 801 101 801 oraz na stronie www.ppk-aegon.pl.

Uruchom PPK z Pocztylionem-pobierz darmowego e-book'a TUTAJ!

Fundusze Zdefiniowanej Daty AEGON PPK

Pocztylion-Arka PTE S.A.

ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

tel.: 801 218 218
ppk-aegon.pl

 

KRS: 0000011947

REGON: 014859579

NIP: 5262291509

Kapitał zakładowy: 25 013 280 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Fundusze Zdefiniowanej Daty Aegon PPK

Prezentujemy Fundusze Zdefiniowanej Daty, w których alokacja środków pomiędzy klasy aktywów jest zmienna w czasie. Ryzyko zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się końca inwestycji.

Dążymy do osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu w oparciu o staranny dobór lokat przy ścisłej kontroli ryzyka. Inwestujemy w spółki posiadające przewagi konkurencyjne i perspektywy wzrostu w oparciu o trendy ekonomiczne, demograficzne i technologiczne.

Kierujemy się zasadami odpowiedzialnego inwestowania, uwzględniając takie czynniki, jak ochrona środowiska czy odpowiedzialność społeczna.