Strona główna / Aktualności / Ile kosztuje PPK?

Ile kosztuje PPK?

Aktualności

Ile kosztuje PPK?

20 lipca 2023

Ile kosztuje PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe prowadzone są przez instytucje finansowe, które pobierają wynagrodzenie za swoje usługi. Jakie opłaty są pobierane ze środków uczestników PPK?

Wynagrodzenie za zarządzanie

Ustawodawca ograniczył maksymalne wynagrodzenie instytucji finansowej  - może ono wynosić łącznie nie więcej niż 0,6% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, przy czym wynagrodzenie to składa się z dwóch części.

Pierwszą jest wynagrodzenia za zarządzanie - maksymalnie 0,5% wartości aktywów netto. Może być ono pobierane tylko od tej części aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy zarządzanych przez tą samą instytucję finansową (lub instytucje finansowe wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej), która nie przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty. Obecnie ta regulacja ma zastosowanie do 3 instytucji finansowych zarządzających PPK.

Drugim elementem jest premia za osiągnięty wynik (tzw. success fee) - maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto. Prawo do pobierania wynagrodzenia za osiągnięty wynik obwarowane jest jednak kilkoma warunkami - chodzi tu o sytuację, gdy fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz:

  • zrealizował dodatnią stopę zwrotu za dany rok;
  • osiągnął w danym roku stopę zwrotu przewyższającą stopę referencyjną;
  • osiągnął - na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku - stopę zwrotu na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

 

Obecnie koszty zarządzania we wszystkich instytucjach finansowych oferujących PPK są znacznie poniżej wartości maksymalnych.

Instytucje finansowe prezentowane w kolejności alfabetycznej.
Prezentowane dane dotyczące funduszy nie obejmują stawek promocyjnych.
* Opłaty obowiązujące po zmianach związanych z art. 49 ust. 5 ustawy o PPK.
**Przedstawiane dane zawierają średnie wartości za poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, oferowane przez poszczególne podmioty zarządzające instytucjami finansowymi.
Opracowanie zostało przygotowane 01.07.2023 r.

 

Koszty pokrywane z aktywów funduszu zdefiniowanej daty

Ustawodawca określił dodatkowo zamknięty katalog wydatków, które można pokrywać z aktywów funduszu zdefiniowanej daty (a więc środków zgromadzonych przez uczestników PPK). Jednocześnie, w niektórych przypadkach, na wydatki te zostały nałożone limity.

Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny albo zakład ubezpieczeń może pokrywać z aktywów funduszu zdefiniowanej daty, poza wynagrodzeniem i kosztami udzielenia ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy umów o prowadzenie PPK zawartych z zakładem ubezpieczeń), wyłącznie następujące koszty:

1. prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz zdefiniowanej daty korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów tego funduszu;

2. prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu zdefiniowanej daty, zawieranymi w ramach lokowania aktywów tego funduszu;

3. prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

4. prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz zdefiniowanej daty korzysta w ramach lokowania aktywów tego funduszu;

5. wynagrodzenie depozytariusza funduszu zdefiniowanej daty;

6. związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, subrejestru uczestników subfunduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, lub rejestru członków funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty;

Koszty z punktów 5 i 6 mogą być pokrywane z aktywów funduszu do wysokości: 

  • 0,5% średniej wartości aktywów netto funduszu w danym roku kalendarzowym - gdy wartość aktywów netto nie jest wyższa niż 10 mln zł; 
  • sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej wartości aktywów netto funduszu, ponad kwotę 10 mln zł - gdy wartość aktywów netto funduszu jest wyższa niż 10 mln zł.

 

7. podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;

8. ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego, regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub przepisami prawa;

9. druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu zdefiniowanej daty wymaganych przepisami prawa;

10. likwidacji funduszu zdefiniowanej daty;

11. wynagrodzenie likwidatora funduszu zdefiniowanej daty.

 

Wynagrodzenie likwidatora może być pokrywane z aktywów funduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Dodatkowo w ustawie o PPK przyjęto zasadę, zgodnie z którą koszty nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania usług danego rodzaju (nie dotyczy to podatków i opłat oraz wynagrodzenia likwidatora).

Ważne: Od wpłat dokonywanych do PPK, wypłat z programu i innych transakcji przewidzianych ustawą o PPK nie mogą być pobierane opłaty manipulacyjne - z wyjątkiem sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym miała miejsce realizacja więcej niż dwóch konwersji lub zamian.

Autor: Biuro Redakcji PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

20 maja 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

20 maja 2024

PPK na Bielanach! Szkolenia stacjonarne dla kadr i płac   
3

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?
4

17 maja 2024

Biuletyn PPK: 19,6 mln złotych z tytułu wpłat powitalnych PPK
5

17 maja 2024

Ile może zaoszczędzić w PPK osoba po 55. roku życia?
Zobacz także
Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

20 maja 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu Dlaczego_warto_oszczedzac_w_PPK_0524

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?

Zdjęcie artykułu ile-moze-zaoszczedzic-osoba-po-55-rz-0524

17 maja 2024

Ile może zaoszczędzić w PPK osoba po 55. roku życia?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.