Przed ponownym autozapisem/wznowieniem dokonywania wpłat do PPK pracodawca ma obowiązek poinformować o tym osoby, które do momentu, w którym przekazywał będzie tę informację, złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Pierwszy raz taką informację pracodawca ma obowiązek przekazać do ostatniego dnia lutego 2023 roku. Kolejne informacje przekazywać będzie co 4 lata (a więc do końca lutego 2027 roku, do końca lutego 2031 roku itd.). Informacja o wznowieniu wpłat do PPK powinna trafić do pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, czyli:

  • zarówno do pracownika, który taką deklarację złożył przed zawarciem w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK, jak i do
  • uczestnika PPK, który złożył taką deklarację w trakcie oszczędzania w PPK. 

 

Wyjątek stanowią osoby, które po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed dniem 1 kwietnia, ukończą 70. rok życia. Takich osób bowiem obowiązek informacyjny pracodawcy nie obejmuje – w niektórych przypadkach jednak, uwzględniając sytuację danego pracownika, rekomendowane jest, aby pracodawca przekazał mu informację dot. jego uprawnień dotyczących oszczędzania w PPK.