Tak, jeśli pracodawca do tego czasu nie zmieni instytucji finansowej, a pracownik – od marca 2023 roku, przed wypłatą premii – nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia należy naliczyć wpłaty do PPK, o ile przed wypłatą tego wynagrodzenia uczestnik nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Od tej zasady istnieje wyjątek - w sytuacji, gdy po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK, podmiot zatrudniający nie nalicza, nie pobiera i nie dokonuje wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK.

 

W zw. z tzw. autozapisem, w sytuacji, gdy uczestnik PPK złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK do końca lutego 2023 roku, deklaracja ta przestanie być skuteczna od marca 2023 roku (nie zmienia tego ustanie zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym). W takim przypadku - jeśli nie doszło do zmiany instytucji finansowej zarządzającej PPK u danego podmiotu zatrudniającego - od wynagrodzenia wypłaconego temu uczestnikowi np. w czerwcu 2023 roku podmiot zatrudniający naliczy wpłaty do PPK, o ile przed wypłatą tego wynagrodzenia uczestnik PPK nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 

 

Podmiot zatrudniający, przed wypłatą wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia, może ew. potwierdzić jaka jest wola uczestnika PPK w odniesieniu do naliczania wpłat do PPK - po utracie skuteczności deklaracji o rezygnacji złożonej przez niego do końca lutego 2023 roku.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o PPK, co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego roku, w którym ma miejsce tzw. autozapis, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6. Nie ma przeciwskazań, aby taka informacja została przekazana także byłemu pracownikowi – uczestnikowi PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, jeśli jest to w danym przypadku możliwe, a pracodawca wie, że wypłaci mu jeszcze wynagrodzenie - po ustaniu zatrudnienia. Taki pracownik może jednak złożyć ponownie deklarację o rezygnacji w każdym czasie - od 1 marca 2023 r. Jeśli wypłata premii nastąpi w czerwcu 2023 roku, pracodawca obliczy i pobierze z tej premii wpłaty do PPK, a uczestnik PPK – złoży deklarację o rezygnacji po ich obliczeniu i pobraniu, ale jeszcze przed przekazaniem tych wpłat do instytucji finansowej, trzeba będzie zwrócić mu wpłatę pobraną z jego wynagrodzenia i skorygować listę płac.