Deklarację w zakresie obniżenia wpłaty podstawowej pracownik złożyć może od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy po prowadzenie PPK. Oczywiście, aby odniosła ona skutek, łączne wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie może przekraczać kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.