Dopłata roczna powinna pojawić się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, nie później niż do 15. kwietnia roku następującego po roku, za który przysługuje.