Nie. Pracodawca składa w imieniu uczestnika PPK wniosek o wypłatę transferową tylko w sytuacjach opisanych w art. 12 i art. 19 ustawy o PPK, czyli w przypadku zmiany instytucji finansowej przez pracodawcę lub złożenia przez pracownika oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK (w przypadku zmiany miejsca pracy przez pracownika). W pozostałych przypadkach wniosek o taką wypłatę uczestnik PPK powinien złożyć bezpośrednio instytucji finansowej. Nie ma przeszkód, aby pracodawca pośredniczył w przekazaniu takiego wniosku do instytucji finansowej, jednak taka możliwość powinna wynikać z treści umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Należy przy tym podkreślić, że wyłączenie postanowieniami tych umów możliwości składania wniosku o wypłatę transferową przez uczestnika bezpośrednio instytucji finansowej jest niedopuszczalne.