Nie. Wniosek o wypłatę środków z tytułu poważnego zachorowania pracownik składa instytucji finansowej, a nie pracodawcy. Do takiego wniosku uczestnik PPK powinien dołączyć zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające wystąpienie poważnego zachorowania (jednostki chorobowe wymienione wart. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d albo e ustawy o PPK) lub orzeczenie wydane przez:

 

- lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat, lub
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności stwierdzające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na okres co najmniej 2 lat, lub
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności stwierdzające niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.