Nie. Poinformowanie pracodawcy przez uczestnika PPK o braku zgody na złożenie przez niego wniosku o wypłatę transferową, dokonane po upływie określonego w ustawie 7-dniowego terminu liczonego od dnia otrzymania przez uczestnika PPK informacji o obowiązku złożenia takiego wniosku, będzie bezskuteczne. W takiej sytuacji pracodawca powinien złożyć w imieniu uczestnika PPK wniosek o dokonanie takiej wypłaty.