Przez poinformowanie pracodawcy o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową należy rozumieć faktyczne złożenie mu przez uczestnika PPK w formie pisemnej oświadczenia o braku takiej zgody. Należy zatem uznać, że pracodawca został poinformowany o braku zgody w zakreślonym ustawowo 7-dniowym terminie, jeśli przed upływem tego terminu mógł zapoznać się z jego treścią (zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego). W przypadku natomiast, jeśli oświadczenie zostało wysłane pocztą, za dzień poinformowania podmiotu zatrudniającego należy przyjąć dzień jego doręczenia podmiotowi zatrudniającemu, a w razie niepodjęcia przesyłki listownej przez ten podmiot, dzień pierwszego jej awizowania.</p>