Nie. Aktualnie przepisy nie przewidują mechanizmu pozwalającego na uzyskanie takiej informacji. Nie ma natomiast przeszkód, aby - w celu wypełnia obowiązku wynikającego z art. 97 ust. 3 ustawy o PPK (zaprzestania dokonywania jakichkolwiek wpłat do PPK w przypadku rozpoczęcia wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika po osiągnięciu przez niego 60. roku życia) – pracodawca zobowiązał uczestnika PPK do złożenia mu stosownego oświadczenia o rozpoczęciu takich wypłat.

 

Od  21 listopada 2022 r.  nastąpi zmiana przepisów w tym zakresie i informację o rozpoczęciu wypłat oszczędności przez uczestnika PPK otrzymają wszyscy zatrudniający go pracodawcy.  O rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK instytucja finansowa, do której uczestnik złoży wniosek o wypłatę, poinformuje pracodawcę, z którym ma zawartą umowę o zarządzanie PPK oraz PFR. PFR, za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK, informacje taką przekażę  innym instytucjom finansowym, które również prowadzą rachunki PPK dla tego uczestnika.  A te z kolei niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od PFR takiej informacji, będą informować  o tym pracodawców, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK.