Nie. Pracodawca nie ma takiego obowiązku (jednak pracodawca dbający o interesy pracownika powinien go poinformować o tym obowiązku). Takie oświadczenie pracownik jest zobowiązany złożyć w terminie  7 dni od dnia zawarcia w  jego imieniu i na jego rzecz  umowy o prowadzenie PPK.  Otrzymanie takiego oświadczenia zobowiązuje pracodawcę do poinformowania pracownika o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków dotychczas zgromadzonych w PPK. Pracodawca powinien to zrobić niezwłocznie po otrzymaniu  oświadczenia od pracownika. Jeśli w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji pracownik nie poinformuje na piśmie pracodawcy o braku zgody na złożenie wniosku, pracodawca ma obowiązek złożyć w imieniu tego pracownika wniosek o wypłatę transferową do instytucji finansowych, z którymi ten pracownik ma zawarte umowy o prowadzenie PPK. Wniosek o wypłatę transferową pracodawca składa za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na transfer, środki dotychczas zgromadzone przez niego na rachunkach PPK pozostają na tych rachunkach PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.