Tak. Pracodawca może udostępnić dane pracownika instytucji finansowej w ramach zapisu do PPK, nawet jeśli pracownik zastrzegł, że nie wyraża zgody na przekazywanie swoich danych jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym - typu banki, fundusze itp. Udostępnienie danych pracownika instytucji finansowej w celu ich przetwarzania dla potrzeb obsługi PPK jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym przypadku obowiązku wynikającego z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, nałożonego na pracodawcę oraz instytucje finansowe). Powyższe wynika z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przekazywanie danych osobowych przez pracodawcę nie jest jego uprawnieniem, a obowiązkiem. To, czy pracownik zdecyduje się pozostać w systemie, jest już wtórne.