Ustawa nie wskazuje konsekwencji prawnych w przypadku niezłożenia oświadczenia lub złożenia oświadczenia, w którym uczestnik PPK poda nieprawdziwe lub niekompletne informacje. Jednak złożenie prawidłowego oświadczenia leży w interesie uczestnika PPK.