Tak. Uczestnik PPK powinien złożyć takie oświadczenie w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy zatrudnienia. Oświadczenie o zawartych w imieniu uczestnika umowach o prowadzenie PPK zawierać powinno oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy. Złożenie takiego oświadczenia leży w interesie majątkowym uczestnika PPK, ponieważ skumulowanie środków na jednym rachunku PPK zwiększa efektywność zarządzania aktywami funduszu zdefiniowanej daty.