Tak. Uczestnik PPK powinien złożyć takie oświadczenie w terminie 7 dni  od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz  umowy o prowadzenie PPK.  Oświadczenie o zawartych w imieniu uczestnika umowach o prowadzenie PPK zawierać powinno oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy. Złożenie takiego oświadczenia leży w interesie majątkowym uczestnika PPK, ponieważ skumulowanie środków na jednym rachunku PPK zwiększa efektywność zarządzania aktywami funduszu zdefiniowanej daty.