Nie. Zleceniobiorca jest osobą zatrudnioną  w rozumieniu ustawy o PPK tylko wówczas, gdy spełnia wymagania określone w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d tej ustawy. W przepisie tym mowa jest o osobie fizycznej, która ukończyła 18. rok życia, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia oraz podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca niespełniający tych wymagań nie jest osobą zatrudnioną i w związku z jego zatrudnieniem na niemieckiej spółce nie będą ciążyć żadne obowiązki dotyczące PPK.