Nie. Takie osoby nie spełniają definicji osoby zatrudnionej. Wykonywanie odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania stanowi bowiem odrębny - od wymienionych w definicji osoby zatrudnionej - tytuł do ubezpieczeń społecznych.