Przychód uczestnika PPK z tytułu wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający powstaje z chwilą dokonania przez ten podmiot wpłaty tych środków do instytucji finansowej. Dokonanie tej wpłaty np. w marcu oznacza, że pracownik uzyskał przychód w marcu, a zatem zaliczka na podatek powinna zostać pobrana przez pracodawcę w marcu, od łącznych przychodów ze stosunku pracy. Jeżeli jednak wypłata wynagrodzenia miesięcznego (np. 10 marca) poprzedzi wpłatę do PPK (15 marca) i pracodawca nie będzie miał już z czego pobrać zaliczki na podatek w marcu (po 10 marca do końca marca pracodawca nie dokona już żadnej wypłaty pieniężnej na rzecz pracownika), to jej nie pobierze. W takim przypadku przychód pracownika z tego tytułu pracodawca doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód. W tej sytuacji u pracownika może wystąpić konieczność dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym.