Tak. W takim przypadku uczestnik PPK jest zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych. W przypadku zwrotu środków uczestnik PPK otrzyma:
- 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych;
- 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

 

Potrącone przez instytucję finansową 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający przekazane zostanie na rachunek wskazany przez ZUS. Informacja o tej kwocie zostanie zaewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS, podwyższając w ten sposób jego kapitał emerytalny. Środki pochodzące z dopłat od Państwa są zwracane w całości do Funduszu Pracy.