Nie. Ustawa PIT zwalnia z opodatkowania dochody uczestnika PPK od kwot wypłaconych:

- w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka,&nbsp;</p>

- na pokrycie wkładu własnego, o ile środki zostały zwrócone w terminie wynikającym z umowy zawartej z instytucją finansową.

 

Podatek od zysków kapitałowych (19%) powinien być natomiast naliczony od dochodu ze środków wypłaconych na pokrycie wkładu własnego i nie zwróconych w terminie wynikającym z umowy zawartej z instytucją finansową. Dochód powstaje w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony we wspomnianej umowie. Obowiązek wykazania należnego podatku dochodowego w jednym z zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 spoczywa na podatniku, czyli uczestniku PPK korzystającym z opisanej wyżej wypłaty.