Ustawa o PPK wskazuje, że deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK należy złożyć w formie pisemnej. Deklaracja powinna zawierać dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Wzór tej deklaracji określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów. Pracodawca może więc przygotować formularz deklaracji zgodny ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu. W przypadku jednak, gdy pracownik nie skorzysta z udostępnionego przez pracodawcę formularza deklaracji i złoży deklarację na formularzu niezgodnym ze wzorem zamieszonym w rozporządzeniu albo deklarację napisaną odręcznie, pracodawca ma obowiązek przyjąć tak sporządzoną deklarację, jeżeli zawiera ona wszystkie elementy wymagane przepisami prawa.