W przypadku złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w której nie zostały podane wszystkie dane identyfikujące go, pracodawca powinien ocenić, czy braki te mają wpływ na ustalenie tożsamości osoby składającej deklarację. Innymi słowy, czy mogą powstać wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła tę deklarację. Jeżeli takie wątpliwości powstaną, mogą one stanowić podstawę do uznania, że deklaracja nie została skutecznie złożona. Pracodawca, który powziął wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła deklarację, powinien zatem podjąć czynności mające na celu uzyskanie deklaracji z kompletnymi danymi. Zarówno w jego interesie, jak i w interesie uczestnika PPK jest, aby obliczenia wysokości wpłat do PPK dokonywane były na podstawie kompletnych dokumentów. Jeśli natomiast w deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie zostaną wskazane wszystkie dane identyfikujące uczestnika PPK, ale podmiot zatrudniający nie ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która ją złożyła, może uznać, że deklaracja została przez tę osobę skutecznie złożona.