Nie. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o PPK podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania instytucji finansowej o złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez uczestnika PPK, czyli osobę, dla której została zawarta z tą instytucją finansową umowa o prowadzenie PPK. Jeśli zatem pracownik złożył taką deklarację przed zawarciem dla niego umowy o prowadzenie PPK (co oznacza, że nie jest uczestnikiem PPK), to podmiot zatrudniający nie informuje o tym fakcie instytucji finansowej.

 

O złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez uczestnika programu, podmiot zatrudniający powinien poinformować instytucje finansową niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji przez uczestnika PPK.