Tak. Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich osób, mających wymagany ustawą o PPK okres zatrudnienia, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55 lat i które spełniają definicję osoby zatrudnionej (jeśli nie złożyły wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK). Umowę o prowadzenie PPK - w imieniu i na rzecz osób, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat  pracodawca zawiera wyłącznie na ich wniosek. Pracodawca nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób, które ukończyły 70 lat.