Nie. Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych, które najpóźniej na pierwszy dzień zatrudnienia ukończyły 70 rok życia. Wiek osób zatrudnionych w danym podmiocie na dzień objęcia tego podmiotu przepisami ustawy o PPK należy weryfikować właśnie na ten dzień. Kolejną weryfikację wieku należy przeprowadzić na dzień zawarcia, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, umowy o prowadzenie PPK. Nie należy zawierać umowy o prowadzenie PPK z osobą, która na dzień zawarcia tej umowy będzie mieć ukończone 70 lat.