Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim zostaną „zapisane” do PPK, tzn. zostanie w ich imieniu i na ich rzecz zawarta umowa o prowadzenie PPK. 

 

Należy przy tym pamiętać, że wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy do naliczania wpłat do PPK, co oznacza, że przez okres korzystania ze zwolnienia lekarskiego nie będą dokonywane wpłaty na rachunek PPK tych osób.