Nie. W przypadku niezawarcia przez pracodawcę (w terminie wynikającym z art. 134 ustawy o PPK) umowy o zarządzanie PPK oraz zawarcia tej umowy w następstwie otrzymania wezwania skierowanego przez PFR, umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem zawarcia umowy o prowadzenie PPK.