Jeżeli 1 stycznia 2021 r. oraz na dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK dany zleceniobiorca jest zatrudniony i podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tego zlecenia oraz nie złożył wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, podmiot zatrudniający zawiera w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie PPK.