Do zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie jest wymagane otrzymanie przez pracodawcę potwierdzenia przyjęcia przez instytucję finansową listy uczestników PPK.

 

Za datę zawarcia umowy o prowadzenie PPK należy uznać datę przyjęcia przez instytucję finansową oświadczenia woli złożonego przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej bez zastrzeżenia zmiany lub uzupełnienia jego treść, czyli - innymi słowy - pliku z kompletnymi i poprawnymi danymi osób zatrudnionych.