W związku z tym, że osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie spełniają definicji osoby zatrudnionej, nie należy w imieniu i na rzecz tych osób zawierać umowy o prowadzenie PPK. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz takich osób umowę o prowadzenie PPK - nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia w tym podmiocie, liczonych od dnia ukończenia przez tę osobę 18. roku życia (tj. od dnia urodzin tej osoby), jeżeli taki zatrudniony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w katalogu z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK.