Pracodawca jest zobowiązany do przekazania instytucji finansowej danych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PPK. Są to: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, a także seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

 

Adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku osób posiadających numer PESEL również rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość nie stanowią jednak obligatoryjnej danej uczestnika PPK, której podanie jest niezbędne do zawarcia dla niego umowy o prowadzenie PPK.