Tak, dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2021 r. należy brać pod uwagę okres zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz takiej osoby, może być zawarta dopiero po upływie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia.