Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika po upływie trzech miesięcy jego zatrudnienia, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3-miesięcy zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia u tego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy. 

 

Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby, która przed ponownym zatrudnieniem była zatrudniona u danego pracodawcy przez co najmniej 3-miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień ponownego zatrudnienia, należy ustalić przyjmując, że miesiąc, w którym osoba ta jest ponownie zatrudniana, jest miesiącem, w którym upłynął wymagany okres zatrudnienia. Tym samym, umowę o prowadzenie PPK dla takiej osoby pracodawca powinien zawrzeć nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ta została ponownie zatrudniona w danym podmiocie zatrudniającym.