Nie. W takim przypadku mikroprzedsiębiorca nie ma obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się bowiem do mikroprzedsiębiorcy, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 

 

Złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dotyczy osób, które nie ukończyły jeszcze 55 lat. Nie jest wymagane, aby osoby, które ukończyły 55 lat, składały deklarację o rezygnacji. Podmiot zatrudniający zawiera bowiem umowę o prowadzenie PPK w imieniu osób, które ukończyły 50 lat, ale nie ukończyły 70 lat, wyłącznie na ich wniosek. Oznacza to, że mikroprzedsiębiorca będzie zwolniony ze stosowania ustawy o PPK, jeśli:

 

- wszystkie osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55 lat, złożą mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz 

- żadna z osób 55+ nie złoży mu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.