Zwolniony z obowiązku tworzenia PPK jest pracodawca, który w dniu, od którego przepisy ustawy o PPK powinny mieć do niego zastosowanie, spełnia łącznie dwa warunki: prowadzi PPE, w którym uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Następnie stan partycypacji w PPE powinien być weryfikowany dwa razy w roku: na 1 stycznia i 1 lipca. Jeśli na któryś z tych dni stan partycypacji będzie niższy, zwolnienie pracodawcy przestaje obowiązywać. W praktyce oznacza to, że od dnia następnego pracodawca zobowiązany będzie stosować przepisy ustawy o PPK. Oznacza to, że będzie zobowiązany do utworzenia PPK.