Każda kwota będąca wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o PPK, wypłacona uczestnikowi PPK od chwili zawarcia w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK, w czasie obowiązywania tej umowy i w okresach, gdy nie obowiązuje deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, stanowi wynagrodzenie, od którego należy naliczyć wpłaty do PPK. Nie ma przy tym znaczenia, czy w chwili, w której powstał tytuł do wypłaty tej kwoty uczestnikowi, była zawarta na jego rzecz umowa o prowadzenie PPK. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK był już zatrudniony u danego pracodawcy i po ponownym zatrudnieniu pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie należne za poprzedni okres zatrudnienia (z kodem 30 00), to również od tej kwoty powinien naliczyć wpłatę do PPK, nawet jeśli w okresie poprzedniego zatrudnienia pracownik nie był uczestnikiem PPK lub jeśli w okresie poprzedniego zatrudnienia obowiązywała deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.