Tak. Pracodawca jest zobowiązany co 4 lata wznawiać dokonywanie wpłat od dnia 1 kwietnia (pierwszy raz w 2023 roku) za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba że osoba ta ponownie zrezygnuje z ich dokonywania, składając pracodawcy nową deklarację o rezygnacji z ich dokonywania. W związku z tym, do końca lutego w roku, w którym obowiązuje automatyczne wznowienie wpłat, pracodawca powinien poinformować o tym wszystkie osoby, które do momentu przekazania tej informacji złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.