Nie. Pracodawca nie ma obowiązku naliczyć wpłat do PPK od wynagrodzenia byłego pracownika, jeśli przed wypłatą tego wynagrodzenia doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tego pracownika. W takim przypadku nie będzie bowiem podstawy prawnej do takiego działania pracodawcy. Wynika to z faktu, że wpłaty do PPK mogą być dokonywane przez podmiot zatrudniający tylko do instytucji finansowej, z którą ten podmiot ma zawartą umowę o zarządzanie PPK.