Tak. Wysokość wpłaty dodatkowej uczestnik PPK określa w deklaracji składanej pracodawcy. Uczestnik może, w formie zmiany deklaracji, zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył zmianę deklaracji.