Nie. W sytuacji, gdy wynagrodzenie uczestnika PPK wypłacone zostało członkom jego rodziny na podstawie art. 63 [1] kodeksu pracy, należy przyjąć, że wynagrodzenie to nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, a jest przychodem z praw majątkowych w rozumieniu przepisów podatkowych. Okoliczność ta przesądza o tym, że taki przychód nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem od takich przychodów nie należy naliczać wpłat do PPK.