Wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Oznacza to, że pierwsze wpłaty do PPK mogą zostać przekazane dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK. Natomiast każda kolejna wpłata do PPK może zostać przekazana już w miesiącu jej naliczenia i pobrania.  

 

Wszystko zależy więc od terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK. I tak, jeżeli pierwsze wynagrodzenie, po zawarciu tej umowy, zostanie wypłacone:

- jeszcze w tym samym miesiącu – wpłat należy dokonać w okresie 1-15 kolejnego miesiąca;

- w kolejnym miesiącu (wynagrodzenie z przesunięciem) – wpłat należy dokonać w okresie od dnia ich obliczenia i pobrania do 15. dnia miesiąca następującego po ich obliczeniu i pobraniu