Tak. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do naliczenia wpłat do PPK od wszystkich składników wynagrodzenia, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie bowiem z art. 2 ust 1. pkt 40 ustawy o PPK wynagrodzenie, które stanowi podstawę naliczenia wpłat do PPK, jest definiowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.